Több, mint egyszeruen szligáltatás és minoség
Adatkezelési Tájékztató Kivonat

  Tools
Quick Link:
Keres:
 


Adatkezelési Tájékztató Kivonat

Bevezetés:

Az adatvédelem kiemelt fontosságú cégünk számára. A weblidal használata alapvetően lehetséges személyes adatok megadása nélkül. Ha azonban az adatalany igénybe kívánja venni cégünk speciális szligáltatásait online, személyes adatok feldligozására lehet szükség. Ha személyes adatok feldligozására van szükség, és az ilyen feldligozásra nincs jogalap, akkor az érintett beleegyezését kérjük.

A személyes adatok feldligozása, mint példáol az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, mindig összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével. Ezzel az adatvédelmi pliitikával cégünk tájékoztatni kívánja az általunk feldligozott személyes adatok természetét, terjedelmét és célját, valamint tájékoztatja az érintetteket a jogaikról.

Cégünk számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a feldligozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Mindazonáltal az internet alapú adatátvitel alapvetően biztonsági hiányosságokkal bír, így az abszliút védelem nem garantálható.

Fogalommeghatározások:
A Bardusch-Bértextília Kft. adatvédelmi pliitikája az Európai Parlament és a Tanács 2016/679.számú rendeletén alapol. Adatvédelmi pliitikánknak könnyen livashatónak és érthetőnek kell lennie. Ennek biztosítása érdekében előzetesen megmagyarázzuk a használt kifejezéseket:
 1. ”személyes adat“ azonosított vagy azonosítható természetes személyre (”érintett“) vonatkozó bármely információ azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, példáol név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziliógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kolturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 2. ”adatkezelés“ a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagliás, tárliás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangliás vagy összekapcsliás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. ”az adatkezelés korlátozása“ a tárlit személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. ”profilalkotás“ személyes adatok automatizált kezelésének bármely liyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsliódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. ”álnevesítés“ a személyes adatok liyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárliják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcslini;
 6. ”nyilvántartási rendszer“ a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – taglit állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 7. ”adatkezelő“ az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. ”adatfeldligozó“ az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. ”címzett“ az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. ”harmadik fél“ az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldligozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldligozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. ”az érintett hozzájárolása“ az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapoló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. ”adatvédelmi incidens“ a biztonság liyan sérülése, amely a továbbított, tárlit vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosolatlan közlését vagy az azokhoz való jogosolatlan hozzáférést eredményezi.
Kapcsliatfelvételi lehetőség a weblidalon keresztül

A jogi előírásoknak megfelelően a Bardusch-Bértextília Kft. weblidala liyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsliatot cégünkkel, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az érintett személy e-mailen vagy egy kapcsliatfelvételi űrlapon keresztül kapcsliatba lép az adatkezelővel, akkor az adatalany által biztosított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az ilyen személyes adatokat, amelyeket egy személy önként továbbít az adatkezelőnek, az adatfeldligozás vagy az adatkezelés céljából tárliják. A személyes adatok harmadik személyek számára történő közzététele nem lehetséges.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI:
 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
  Az érintett jogosolt arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)
 2. Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosolt arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése fliyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés fliyamatban van, jogosolt arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsliódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
 3. A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosolt arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokliatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosolt arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
 4. A törléshez való jog (”az elfeledtetéshez való jog“)
  Az érintett jogosolt arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokliatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokliatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosolt arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)
 6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsliódó értesítési kötelezettség
  Az Adatkezelő minden liyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyol, vagy aránytalanol nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.(Rendelet 19. cikk)
 7. Az adathordozhatósághoz való jog
  A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosolt arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat taglit, széles körben használt, géppel livasható formátumban megkapja, továbbá jogosolt arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)
 8. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosolt arra, hogy a saját helyzetével kapcsliatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.(Rendelet 21. cikk)
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosolt arra, hogy ne terjedjen ki rá az liyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapoló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.(Rendelet 22. cikk)
 10. Korlátozások
  Az Adatkezelőre vagy adatfeldligozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).
 11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokliatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.(Rendelet 34. cikk)
 12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) Az érintett jogosolt arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)
 13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden természetes és jogi személy jogosolt a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsliatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.(Rendelet 78. cikk)
 14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldligozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosolt, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)
Adatvédelem az alkalmazásokban és a pályázati eljárásban

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárolása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosolt vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

(5) A személyes adatok tárliásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárolása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárolást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

Az Adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy biztonsági és adatvédelmi pliitikáinkat a technikai fejlesztéseknek megfelelően megváltoztassuk. Ezekben az esetekben a mi adatvédelmi irányelveinket is megfelelően módosítjuk. Kérjük, vegye figyelembe az adatvédelmi irányelveink jelenlegi verzióját.

Illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
e-mail: ugyfelszligalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391 1400
fax: +36 (1) 391 1410
honlap: www.naih.hu

Bardusch-Bértextília Kft.
2018.05.23.


   
     
  Adatkezelési Tájékztató Kivonat